Cho MĐ ( R1ntR2)//(R3ntR4) M là điểm nằm giữa R1 và R2 N là điểm nằm giữa R3 và R4 CM: Nếu Umn=0 thì R1/R2=R3/R4

Question

Cho MĐ ( R1ntR2)//(R3ntR4)
M là điểm nằm giữa R1 và R2
N là điểm nằm giữa R3 và R4
CM: Nếu Umn=0 thì R1/R2=R3/R4

in progress 0
Athena 3 tháng 2021-09-01T05:54:10+00:00 1 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:55:48+00:00

  Bạn tham khảo cách chứng minh sau đây nhé:

  Ta có:

  $\begin{array}{l}
  {I_{12}} = \dfrac{U}{{{R_1} + {R_2}}}\\
  {I_{34}} = \dfrac{U}{{{R_3} + {R_4}}}
  \end{array}$

  Vì $U_{MN} = 0$ nên:

  $\begin{array}{l}
  {U_1} = {U_3}\\
   \Leftrightarrow {I_{12}}{R_1} = {I_{34}}{R_3}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{U{R_1}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \dfrac{{U{R_3}}}{{{R_3} + {R_4}}}\\
   \Leftrightarrow {R_1}{R_3} + {R_1}{R_4} = {R_3}{R_1} + {R_3}{R_2}\\
   \Leftrightarrow {R_1}{R_4} = {R_2}{R_3}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \dfrac{{{R_3}}}{{{R_4}}}\left( {dpcm} \right)
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )