cho Mg +HNO3 –> Mg(NO3)2 + H2O + chất X . cân bằng pt nếu( cân bằng pứ oxi hóa khử) a) X là N2 b) X là NO c X là NO2 d) NH4NO3 e) N2O

Question

cho Mg +HNO3 –> Mg(NO3)2 + H2O + chất X . cân bằng pt nếu( cân bằng pứ oxi hóa khử)
a) X là N2
b) X là NO
c X là NO2
d) NH4NO3
e) N2O

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-11T17:13:24+00:00 1 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T17:15:19+00:00

  Cân bằng theo phương pháp thăng bằng e. 

  Trong cả 5 phản ứng: $Mg^o\to Mg^{+2}+2e$

  a, $2N^{+5}+10e\to N_2$

  $\Rightarrow 5Mg+12HNO_3\to 5Mg(NO_3)_2+N_2+6H_2O$

  b, $N^{+5}+3e\to N^{+2}$

  $\Rightarrow 3Mg+8HNO_3\to 3Mg(NO_3)_2+2NO+4H_2O$

  c, $N^{+5}+1e\to N^{+4}$

  $\Rightarrow Mg+4HNO_3\to Mg(NO_3)_2+2NO_2+2H_2O$

  d, $N^{+5}+8e\to N^{-3}$

  $\Rightarrow 4Mg+10HNO_3\to 4Mg(NO_3)_2+NH_4NO_3+3H_2O$

  e, $2N^{+5}+8e\to 2N^{+1}$

  $\Rightarrow 4Mg+10HNO_3\to 4Mg(NO_3)_2+N_2O+5H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )