cho mg hỗn hợp CuO, Al tác dụng vừa đủ với 200ml HCl 2M, thu được 3,36l khí và dung dịch A a. tìm m, tính khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu b.

Question

cho mg hỗn hợp CuO, Al tác dụng vừa đủ với 200ml HCl 2M, thu được 3,36l khí và dung dịch A
a. tìm m, tính khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu
b. tính CM các muối trong dung dịch A

in progress 0
Kinsley 4 tuần 2021-08-11T04:13:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:15:45+00:00

  a,

  $n_{HCl}=0,2.2=0,4(mol)$

  $n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15(mol)$

  $2Al+6HCl\to 2AlCl_3+3H_2$

  $CuO+2HCl\to CuCl_2+H_2O$

  $\Rightarrow n_{Al}=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=0,1(mol)$

  Ta có: $3n_{Al}+2n_{CuO}=n_{HCl}$

  $\Rightarrow n_{CuO}=\dfrac{0,4-0,1.3}{2}=0,05(mol)$

  $m_{Al}=0,1.27=2,7g$

  $m_{CuO}=0,05.80=4g$

  $\to m=2,7+4=6,7g$

  b,

  $V_{dd}=0,2l$

  $n_{AlCl_3}=n_{Al}=0,1(mol)$

  $\to C_{M_{AlCl_3}}=\dfrac{0,1}{0,2}=0,5M$

  $n_{CuCl_2}=n_{CuO}=0,05(mol)$

  $\to C_{M_{CuCl_2}}=\dfrac{0,05}{0,2}=0,25M$

  0
  2021-08-11T04:15:49+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Vì `V_{HCl}=200(ml)=0,2(l)`

  `→n_{HCl}=0,2.2=0,4(mol)`

  `-n_{H_2}=\frac{3,36}{22,4}=0,15(mol)`

  Phương trình hóa học :

  `CuO+2HCl→CuCl_2+H_2O(1)`

  `0,05`   `←0,1`   `→0,05`                `(mol)`    

  `2Al+6HCl→2AlCl_3+3H_2↑(2)`

  `0,1`         `0,3`        `0,1`   `←`    `0,15`        `(mol)`

  `→m_{Al}=0,1.27=2,7(g)`

  `-n_{HCl}(1)=∑n_{HCl}-n_{HCl}(2)=0,4-0,3=0,1(mol)`

  `→m_{CuO}=0,05.80=4(g)`

  `⇒m=m_{CuO}+m_{Al}=4+2,7=6,7(g)`

  `b.`

  Dung dịch `A` gồm `:CuCl_2;AlCl_3`

  `-V_{dd.sau.pứ}=V_{dd.ban.đầu}=V_{HCl}=0,2(l)` 

  `→CM_{CuCl_2}=\frac{0,05}{0,2}=0,25(M)`

  `→CM_{AlCl_3}=\frac{0,1}{0,2}=0,5(M)`

  $\boxed{\text{LOVE TEAM}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )