cho mình hỏi a-b=12 và a^2+b^2=154.Tính a^3-b^3 cảm ơn mng

Question

cho mình hỏi a-b=12 và a^2+b^2=154.Tính a^3-b^3 cảm ơn mng

in progress 0
Harper 4 tháng 2021-08-17T13:11:36+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:12:47+00:00

  Đáp án:

  \(
  a^3  – b^3  = 1908
  \)
   Giải thích các bước giải:

  Ta có: 

  \(
  a^2  + b^2  = (a – b)^2  + 2ab = 154
  \)

  Mà a – b = 12 nên 

  \(
  \begin{array}{l}
   12^2  + 2ab = 154 \\ 
    \Leftrightarrow 2ab = 10 \\ 
    \Leftrightarrow ab = 5 \\ 
   \end{array}
  \)

  Khi đó ta có: 

  \(
  \begin{array}{l}
   a^3  – b^3  \\ 
    = (a – b)(a^2  + ab + b^2 ) \\ 
    = 12.(154 + 5) \\ 
    = 1908 \\ 
   \end{array}
  \)

  0
  2021-08-17T13:12:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  a – b = 12

  => (a – b )^2 = 12^2

  =>a^2 – 2ab + b^2 = 144

  =>(a^2 + b^2) – 2ab = 144

  => 154 – 2ab = 144 ( a^2 + b^2 = 154)

  => 2ab = 10

  => ab =5

  Do đó:

  a^3 – b^3 = ( a – b).( a^2 + ab + b^2)= ( a – b)[( a^2 + b^2) + ab] = 12(154 + 5)

  = 12.159 = 1908

  Vậy a^3 – b^3 = 1908

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )