cho mình hỏi các công thức của 3 chuyển động đầu tiên của lớp 10 hk1 với ạ mai mình ktra 15p rồi

Question

cho mình hỏi các công thức của 3 chuyển động đầu tiên của lớp 10 hk1 với ạ mai mình ktra 15p rồi

in progress 0
Autumn 1 tuần 2021-08-30T17:21:23+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:22:41+00:00

  Đáp án:

  Công thức chuyển động đều:

  \(s = vt\)

  Phương trình chuyển động đều

  \(x = {x_0} + vt\)

  Các công thức chuyển động biến đổi đều:

  \(\begin{array}{l}
  a = \dfrac{{v – {v_0}}}{t}\\
  v = {v_0} + at\\
  s = {v_0}t + \dfrac{1}{2}a{t^2}\\
  {v^2} – v_0^2 = 2as
  \end{array}\)

  Phương trình chuyển động biến đổi đều:

  \(x = {x_0} + {v_0}t + \dfrac{1}{2}a{t^2}\)

  0
  2021-08-30T17:23:07+00:00

  Chuyển động thẳng đều:

  $s=v.t$

  Chuyển động thẳng biến đổi đều:

  $v=v_{0}+at$

  $s=v_{0}.t+\dfrac{1}{2}.a.t²$

  $v²-v_{0}²=2as$

  Chuyển động tròn đều:

  +, Chu kì $T$

  +, Tốc độ góc: $ω=\dfrac{Δa}{Δt}=\dfrac{2π}{T}$

  +, Tần số: $f=\dfrac{1}{T}$

  +, Tốc độ dài: $v=R.ω=R.\dfrac{2π}{T}=2π.R.f$

  +, Gia tốc hướng tâm: $a=\dfrac{v²}{R}=R.ω²=\dfrac{F_{ht}}{m}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )