cho mình xin cái bảng mà có danh từ tính từ động từ của mấy từ thường dùng lớp 7 với lại vị trị của chúng trong câu ai trl nhanh nhất mà đúng yêu c

Question

cho mình xin cái bảng mà có danh từ tính từ động từ của mấy từ thường dùng lớp 7 với lại vị trị của chúng trong câu
ai trl nhanh nhất mà đúng yêu cầu mình sẽ cho ctlhn+cảm ơn+5sao

in progress 0
Margaret 33 phút 2021-09-16T03:05:32+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:07:06+00:00

  Trả lời:

  1.   

  NOUN

  VERB

  ADJ

  PARTICIPLE

  ADV

  NOTE

  2.   

  Anger

   

  Angry

   

  Angrily

  giận dữ

  3.   

  Anxiety

   

  Anxious

   

  Anxiously

  Lo lắng

  4.   

  Act/ action/ activity

  Act

  Active

   

  Actively

  hoạt động, hành động

  5.   

  Amusement

  Amuse

   

  Amusing/ed

   

  Vui chơi

  6.   

  Attraction

  Attract

  Attractive

  Attracted

  Attractively

  Hấp dẫn

  7.   

  Beauty

  Beautify

  Beautiful

   

  Beautifully

  đẹp

  8.   

  Business

   

  Busy

   

  Busily

  bận việc

  9.   

  Care/ ful/ ness

  Care

  Careful/ less

   

  Careful/ lessly

  cẩn thận

  10.             

  celebration

  celebrate

  celebrative

   

   

  tổ chức

  11.             

  Center

   

  Central

   

  Centrally

  Trung tâm

  12.             

  Collection

  Collect

  Collective

   

   

  Thu thập

  13.             

  Comfort

  Comfort

  Comfortable

   

  Comfortably

  Tiện nghi

  14.             

  Communication

   Communicate

  Communicative

   

   

  Thông tin

  15.             

  Curiosity

   

  Curious

   

  Curiously

  Tò mò

  16.             

  Danger

  Endanger

  Dangerous

   

  Dangerously

  Nguy hiểm

  17.             

  Death

  Die

  Dead

   

   

  Chết

  18.             

  Deafness

  Deafen

  Deaf

   

   

  điếc

  19.             

  Depth

  Deepen

  Deep

   

  Deeply

  Sâu

  20.             

  Dependence

  Depend

  Dependent

   

   

  Phụ thuộc

  21.             

  Difference

  Differ

  Different

   

  Differently

  Khác nhau

  22.             

  Difficulty

   

  Difficult

   

  Difficultly

  Khó khăn

  23.             

  Disappointment

  Disappoint

  Disappointing

  Disappointed/ ing

  Disappointedly

  Thất vọng

  24.             

  Economy

  Economicalize

  Economic/ al

   

  Economically

  Kinh tế

  25.             

  Electricity

   

  Electrical

   

   

  điện

  26.             

  Excitement

  Excite

  exciting

  Excited/ ing

  Excitingly

  Hào hứng

  27.             

  Explanation

  Explain

  Explanatory

   

   

  Giải thích

  28.             

  Fascination

  Fascinate

  Fascinating

  Fascinating/ed

  Fascinatingly

  Lôi cuốn, hấp dẫn

  29.             

  Friend

  Friendship( tình bạn)

   

  Friendly

   

   

  bạn bè, thân thiện

  30.             

  Fluency

   

  Fluent

   

  Fluently

  Trôi chảy

  31.             

  Harm

  Harm (gây hại)

  Harmful/ less

   

  Harmlully/lessly

  Hại

  32.             

  Happiness

   

  Happy

   

  Happily

  Hạnh phúc

  33.             

  Health

   

  Healthy

   

  Healthily

  mạnh khỏe

  34.             

  History

   

  Historic( có tính chất lịch sử , cổ kính) Historical( thuộc về lịch sử)

   

  Historically

  lịch sử

  35.             

  Information

  Inform

  Informative

   

   

  Thoâng tin

  36.             

  Invention

  Invent

  Inventory

   

   

  Phát minh

  37.             

  Laziness

   

  Lazy

   

  Lazily

  Lười biếng

  38.             

  Length

  Lengthen

  Long

   

   

  Dài

  39.             

  Movement

  Move

  Movable

  (có thể di chuyển, di động)

  Moving/ ed

  (xúc động)

   

  Di chuyển

  40.             

  Nation

  Nationality

  Nationalize

  National

   

   

  nước, quốc gia, quốc tịch

  41.             

  Nature

  Naturalize

  Natural

   

  Naturally

  Thiên nhiên

  42.             

  Pleasure

  Please

  Pleasant

   

  Pleasantly

  Hài lòng , thư giãn , vừa lòng

  43.             

  Pollution

  Pollute

   

  Polluted

   

  Ô nhiễm

  44.             

  Possession

  Possess

  Possessive

   

  Possessively

  sở hữu

  45.             

  Practice

  Practise

  Practical

   

  Practically

  thực hành

  46.             

  Preparation

  Prepare

  Preparatory

   

   

  chuẩn bị

  47.             

  Prevention

  Prevent

  Preventable

   

   

  Ngăn ngừa, ngăn

  48.             

  Product

  Production

  Produce

  Productive

   

   

  sản xuất , sản phẩm

  49.             

  Protection

  Protect

  Protective

   

   

  bảo vệ

  50.             

  Reason

  Reason

  Reasonable

   

  Reasonably

  Lý do

  51.             

  Science

   

  Scientific

   

  Scientifically

  Khoa học

  52.             

  Society

  Socialize

  Social,sociable

   

  Socially

  Xã hội

  53.             

  Strength

  Strengthen

  Strong

   

  Strongly

  Mạnh

  54.             

  Success

  Succeed

  Successful

   

  Successfully

  Thành công

  55.             

  Variety

  Vary

  Various

   

  Variously

  Đa dạng

  56.             

  Value

  Value

  Valuable

   

   

  Giá trị , có ích , quý báu, quan trọng

  57.             

  Violence

  Violate

  Violent

   

  violently

  bạo lực

  58.             

  Warmth

  Warm

  Warm

   

  Warmly

  ấm áp

  59.             

  Width

  Widen

  Wide

   

  Widely

  Rộng

  60.             

  Wonder

  Wonder

  Wonderful

   

  Wonderfully

  Kì diệu

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )