cho mk hỏi câu này vs ạ tìm x∈ N biết A= $\frac{\sqrt{x+1} }{\sqrt{x-2} }$ là sô nguyên

Question

cho mk hỏi câu này vs ạ
tìm x∈ N biết A= $\frac{\sqrt{x+1} }{\sqrt{x-2} }$ là sô nguyên

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-08-31T08:36:58+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-31T08:38:33+00:00

    Giả sử A nguyên => A² nguyên => tất cả x€N làm cho A nguyên thì A² cũng nguyên nên x € tập nghiệm sao cho A² nguyên => A² = (x+1)/(x-2) = (x-2+3)/(x-2) = 1 + 3 / (x-2)

    .để A² nguyên => 3 / (x-2) nguyên => x-2 thuộc u(3) là {3;1} => x thuộc {3+2;1+2}

    . ta tiến hành tìm các x thỏa mãn A nguyên. Thử x = 5 và x = 3 ta => x € {3} thì A nguyên => x = 3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )