Cho x mol khí Cl2 vào bình chứa KOH loãng nguội và y mol khí Cl2 vào bình chứa KOH đặc nóng, sau phản ứng số mol KCl thu được ở 2 thí nghiệm bằng nhau

Question

Cho x mol khí Cl2 vào bình chứa KOH loãng nguội và y mol khí Cl2 vào bình chứa KOH đặc nóng, sau phản ứng số mol KCl thu được ở 2 thí nghiệm bằng nhau. Ta có tỉ lệ
A. x : y = 5 : 3 B. x : y = 3 : 5 C. x : y = 3 : 1 D. x : y = 1 : 3

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-08-05T16:14:52+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:16:15+00:00

  Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2KOH + C{l_2} \to KClO + KCl + {H_2}O(1)\\
  6KOH + 3C{l_2} \to KCl{O_3} + 5KCl + 3{H_2}O(2)\\
  {n_{KCl(1)}} = {n_{C{l_2}(1)}} = x\,mol\\
  {n_{KCl(2)}} = \dfrac{5}{3}{n_{C{l_2}(2)}} = \dfrac{5}{3}y\,mol\\
  {n_{KCl(1)}} = {n_{KCl(2)}}\\
   \Rightarrow x = \dfrac{5}{3}y \Rightarrow x:y = 5:3
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )