Cho một khối ag vào 50 ml dung dịch HNO3 5M thì Ag tan hết và khối lượng dd tăng lên 6,2 g . Biết rằng phản ứng chỉ tạo ra NO hay NO2 . a/Tính khối lư

Question

Cho một khối ag vào 50 ml dung dịch HNO3 5M thì Ag tan hết và khối lượng dd tăng lên 6,2 g . Biết rằng phản ứng chỉ tạo ra NO hay NO2 . a/Tính khối lượng Ag đã sử dụng .Cho biết nồng độ HNO3 giảm trên 50% sau phản ứng . b/ Trung hòa HNO3 dư bằng NaOH vừa đủ . Cô cạn dd , đem đun nóng đến khối lượng không đổi . Tính khối lượng của A

in progress 0
Arya 3 tuần 2021-07-11T00:28:12+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:29:54+00:00

  Đáp án: a, mAg sd = 0,1.108 = 10,8 gam

  b, mA = 0,1.108 + 0,05. 69 = 14,25 gam

  Giải thích các bước giải:

  1. Xét 2 TH

  – Ag phản ứng tạo ra NO

   3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O (1)

     a         4a/3                 3a            a/3

  – Ag phản ứng tạo ra NO2

    Ag  + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O (2)

     a          2a                      a             a                                                             

  Gọi a = nAgsd . Độ tăng khối lượng của dd:

  TH1: mAg tan – mNO = a.108 – .30   = 98a = 6,2(g)                                  

  TH2: mAg tan – mNO2  = 108a – 46a = 62a = 6,2(g)                                     

  TH2 cứ 1 mol Ag tiêu thụ 2 mol HNO3 nhiều hơn so với TH1, với 1 mol Ag chỉ tiêu thụ 4/3 mol HNO3 . Vậy là TH2                                      

  62a = 6,2  a = 0,1 mol Ag                                                                               

  mAg sd = 0,1.108 = 10,8 gam                                                                                      

  * Kiểm chứng rằng % HNO3 giảm trên 50% sau phản ứng tạo ra NO2 :

  nHNO2 bđ = CM.V= 5.0,05 = 0,25 mol                                                                          

  nHNO2 pứ = 2.a  = 2.0,1 = 0,2 mol                                                                                

  % HNO3 pứ :  = 80% > 50%                                               

  Số mol HNO3 dư : 0,25 -0,20 = 0,05 mol                                                                

  b-Trung hoà HNO3 dư bằng NaOH vừa đủ thu được 0,05 mol NaNO3.

  HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

  0,05        0,05                0,05

  Cô cạn dung dịch chứa 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol AgNO3 :

  Khi nung ta được chất rắn A:

   AgNO3 → Ag + NO2 + ½ O2                                                                

      0,1                 0,1

   NaNO3 → NaNO2 +    ½ O2                                                                                   

      0,05               0,05

  Vậy A gồm 0,1 mol Ag và 0.05 mol NaNO2

        mA = 0,1.108 + 0,05. 69 = 14,25 gam.                

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )