Cho một mảng dtoan dùng để lưu trữ điểm thi môn toán của học sinh khối 11 (giả sử khối 11 có 500 học sinh). Viết chương trình thực hiện các yêu cầu: a

Question

Cho một mảng dtoan dùng để lưu trữ điểm thi môn toán của học sinh khối 11 (giả sử khối 11 có 500 học sinh). Viết chương trình thực hiện các yêu cầu:
a. Nhập điểm cho các học sinh
b. Tính điểm trung bình của các học sinh
c. Đếm xem có bao nhiêu học sinh thủ khoa môn toán

in progress 0
Caroline 4 tháng 2021-08-23T04:20:11+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:21:22+00:00

  Program BTT;
  Uses crt;
  Var A: array[1..500] of real;
      n,i,d: longint;
      max,s: real;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap so hoc sinh: ‘); Readln(n);
          max:=0; s:=0;
          For i:=1 to n do
          Begin
                  Write(‘Nhap diem hoc sinh thu ‘,i,’: ‘);
                  Readln(A[i]);
                  If A[i]>max then max:=A[i];
                  s:=s+A[i];
          End;

          d:=0;
          For i:=1 to n do
                  If A[i]=max then inc(d);
          Writeln(‘DTB la: ‘,s/n:0:2);
          Write(‘Co ‘,d,’ thu khoa’);
          Readln
  End.

  0
  2021-08-23T04:21:33+00:00

  Program BT;
  Uses crt;
  Var A: array[1..500] of real;
      n,i,d: longint;
      max,s: real;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap so hoc sinh: ‘); Readln(n);
          max:=0; s:=0;
          For i:=1 to n do
          Begin
                  Write(‘Nhap diem hoc sinh thu ‘,i,’: ‘);
                  Readln(A[i]);
                  If A[i]>max then max:=A[i];
                  s:=s+A[i];
          End;

          d:=0;
          For i:=1 to n do
                  If A[i]=max then inc(d);
          Writeln(‘DTB la: ‘,s/n:0:2);
          Write(‘Co ‘,d,’ thu khoa’);
          Readln
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )