Cho một miếng kẽm vào 100 gam dung dịch CuSO4 16% Sau khi phản ứng kết thúc lại dung dịch thì biết lượng CuSO4 giảm hết 85% hỏi kim loại miếng kẽm sau

Question

Cho một miếng kẽm vào 100 gam dung dịch CuSO4 16% Sau khi phản ứng kết thúc lại dung dịch thì biết lượng CuSO4 giảm hết 85% hỏi kim loại miếng kẽm sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam B Tính C phần trăm dung dịch sau phản ứng

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-09-05T18:05:57+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:07:13+00:00

  a,

  $n_{CuSO_4\text{bđ}}=\dfrac{100.16\%}{160}=0,1(mol)$

  $\Rightarrow n_{CuSO_4\text{pứ}}=0,1.85\%=0,085(mol)$

  $Zn+CuSO_4\to ZnSO_4+Cu$

  $\Rightarrow n_{Zn}=n_{ZnSO_4}=n_{Cu}=0,085(mol)$

  $\Delta m=0,085.64-0,085.65=-0,085g$

  Vậy thanh Zn giảm 0,085g

  b,

  $n_{CuSO_4\text{dư}}=0,1-0,085=0,015(mol)$

  $m_{dd \text{spứ}}=0,085.65+100-0,085.64=100,085g$

  $C\%_{CuSO_4}=\dfrac{0,015.160.100}{100,085}=2,4\%$

  $C\%_{ZnSO_4}=\dfrac{0,085.161.100}{100,085}=13,6\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )