cho một vật được ném từ độ cao 0.45m với vận tốc ban đầu là 4 m/s hỏi vận tốc chạm đất là

Question

cho một vật được ném từ độ cao 0.45m với vận tốc ban đầu là 4 m/s hỏi vận tốc chạm đất là

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-09-20T14:30:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:31:52+00:00

  Cơ năng ban đầu:

  $W_o= W_{t_o}+W_{d_o}= m.10.0,45+0,5m.4^2= 12,5m (J)$ 

  Cơ năng cuối:

  $W= W_d= 0,5mv^2$

  Bảo toàn cơ năng: $0,5mv^2=12,5m$

  $\Leftrightarrow v= 5(m/s)$

  0
  2021-09-20T14:32:10+00:00

  Đáp án:

  Vận tốc khi chạm đất là 5m/s  

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có:

  \[\begin{array}{l}
  {{\rm{W}}_c} = {{\rm{W}}_{{d_{dat}}}}\\
   \Leftrightarrow \frac{1}{2}m{v^2} + mgh = \frac{1}{2}m{v_{dat}}^2\\
   \Leftrightarrow {v_{dat}} = \sqrt {{v^2} + 2gh}  = \sqrt {{4^2} + 2.10.0,45}  = 5m/s
  \end{array}\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )