Cho N và dãy số nguyên a1, a2,…, an. Hãy lập chương trình: a/ Nhập và in dãy số nguyên a1, a2,…, an ra màn hình. b/ Trong dãy có bao nhiêu số ngu

Question

Cho N và dãy số nguyên a1, a2,…, an. Hãy lập chương trình:
a/ Nhập và in dãy số nguyên a1, a2,…, an ra màn hình.
b/ Trong dãy có bao nhiêu số nguyên là bội của 7
c/ Tính tổng các số nguyên dương.
d/ In ra màn hình các số chẵn và lớn hơn 5.
e/ In ra màn hình phần tử nhỏ nhất của mảng.
f/ Sắp xếp lại mảng theo thứ tự giảm dần và in kết quả ra màn hình.

in progress 0
Kinsley 4 tháng 2021-08-16T03:58:28+00:00 2 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T03:59:28+00:00

  Program FNG;
  Uses crt;
  Var A: array[1..1000] of longint;
      n,i,d,s,min,j,tg: longint;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);
          d:=0; s:=0; min:=maxlongint;
          For i:=1 to n do
          Begin
                  Write(‘A[‘,i,’] = ‘);
                  Readln(A[i]);
                  If A[i] mod 7 = 0 then inc(d);
                  If A[i]>0 then s:=s+A[i];
                  If A[i]<min then min:=A[i];
          End;

          For i:=1 to n do Write(A[i],’ ‘);
          Writeln;
          Writeln(‘Co ‘,d,’ so la boi cua 7′);
          Writeln(‘Tong: ‘,s);
          For i:=1 to n do
                  If (A[i] mod 2 = 0) and (A[i]>5) then Write(A[i],’ ‘);
          Writeln; 
          Writeln(‘Min = ‘,min);

          For i:=1 to n-1 do
                  For j:=i+1 to n do
                          If A[i]<A[j] then
                          Begin
                                  tg:=A[i];
                                  A[i]:=A[j];
                                  A[j]:=tg;
                          End;
          For i:=1 to n do Write(A[i],’ ‘);
          Readln
  End.

  0
  2021-08-16T04:00:21+00:00

  Program Hotboy;

  Uses crt;

  Var A:array[1..100] of integer;

  I,n,S,min : longint;

  Begin

  Clrscr ;

  S:=0;

  Write(‘nhap so n’); readln(n);

  For i:=1 to n do 

  Begin

  Write(‘A[‘,i,’]’); readln(A[i]); 

  End;

  For i:=1 to n do

  If A[i]>0 

  S:=S+ A[i] ; 

  Writeln(‘Tong la’,S); 

  For i:=1 to n do 

  If (A[i] mod 7=0 ) then writeln(‘so chia het cho 7 la’,A[i]);

  If (A[i] mod 2 =0) and A[i] >5 then writeln(‘so lon hon 5 chia hey cho 2 la’,A[i]);

  Min:=A[1];

  For i:=1 to n do 

  Begin

  If A[i] < Min then A[i] :=min;

  Writeln(‘so nho nhat la’,min);

  End;

  Readln

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )