Cho n và dãy số nguyên a1, a2, …, an. Kiểm tra dãy số có phải là dãy tăng dần không? = – Dùng file: KTTD – Dùng chương trình con

Question

Cho n và dãy số nguyên a1, a2, …, an. Kiểm tra dãy số có phải là dãy tăng dần
không?

– Dùng file: KTTD
– Dùng chương trình con

in progress 0
Athena 2 năm 2021-08-22T15:07:52+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T15:09:11+00:00

  const fi=’kttd.inp’;
        fo=’kttd.out’;
  type mang = array [1..10000] of longint;
  var a:mang;
      i,j,n:longint;
  function check(a: mang):boolean;
  begin
          for i:=1 to n-1 do
                  for j:=i+1 to n do
                          if a[i]>a[j] then
                                  exit(false);
          exit(true);
  end;
  procedure nhap;
  begin
          assign(input,fi);
          reset(input);
          readln(n);
          for i:=1 to n do read(a[i]);
          close(input);
  end;
  procedure xuat;
  begin
          assign(output,fo);
          rewrite(output);
          if check(a) then write(‘YES’) else write(‘NO’);
          close(output);
  end;
  begin
          nhap;
          xuat;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )