Cho \(NaOH\) vào `Na_2O, CuO, MgO, Fe_3O_4, SiO_2, P_2O_5, CaO, Al_2O_3, CO`. viết pthh

Question

Cho \(NaOH\) vào `Na_2O, CuO, MgO, Fe_3O_4, SiO_2, P_2O_5, CaO, Al_2O_3, CO`. viết pthh

in progress 0
Gabriella 1 năm 2021-10-01T03:02:42+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T03:03:56+00:00

  $SiO_2+2NaOH\buildrel{{t^o}}\over\to Na_2SiO_3+H_2O$ (Không xảy ra ở điều kiện thường)

  $6NaOH+P_2O_5\to 2Na_3PO_4+3H_2O$

  $2NaOH+Al_2O_3\to 2NaAlO_2+H_2O$

  0
  2021-10-01T03:04:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $2NaOH + SiO_2 \xrightarrow{t^o} Na_2SiO_3 + H_2O$

  $2NaOH + Al_2O_3 → 2NaAlO_2 + H_2O$

  $Na_2O + H_2O → 2NaOH$

  $P_2O_5 + 3H_2O → 2H_3PO_4$

  $3NaOH + H_3PO_4 → Na_3PO_4 + 3H_2O$

  $CaO + H_2O → Ca(OH)_2$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )