Cho nhôm tác dụng với khí clo tạo ra 21,36 gam muối nhôm clorua, biết hiệu suất phản ứng là 80%. Tính khối lượng nhôm đã tham gia phản ứng?

Question

Cho nhôm tác dụng với khí clo tạo ra 21,36 gam muối nhôm clorua,
biết hiệu suất phản ứng là 80%. Tính khối lượng nhôm đã tham gia phản
ứng?

in progress 0
Eliza 4 ngày 2021-12-06T17:15:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:16:29+00:00

  Đáp án:

   2Al + 3Cl2 –>2 AlCl3

  0,16                 0,16

  nAlCl3=$\frac{21,36}{27+35,5.3}$ =0,16

  nAl ban đầu=$\frac{0,16}{80\%}$=0,2

  mAl=0,2.27=5,4g

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-06T17:17:27+00:00

  Theo lí thuyết, $m_{AlCl_3}=21,36:80\%=26,7g$

  $\Rightarrow n_{AlCl_3}=\dfrac{26,7}{133,5}=0,2 mol= n_{Al}$ (bảo toàn Al)

  $m_{Al}=0,2.27=5,4g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )