Cho P = a1 + a2 + a3 +…+ a2020 Với a1, a2, a3,….., a2020 la số nguyên dương và P chia hết cho 30. CMR: Q = a1^5 + a2^5 + a3^5 +….+ a2020^5 chía

Question

Cho P = a1 + a2 + a3 +…+ a2020
Với a1, a2, a3,….., a2020 la số nguyên dương và P chia hết cho 30.
CMR: Q = a1^5 + a2^5 + a3^5 +….+ a2020^5 chía hết cho 30.
Giúp mình với QAQ

in progress 0
Amara 2 tuần 2021-11-23T03:43:21+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T03:45:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `P=a_1+a_2+a_3+…+a_2020`

  `Q=a_1^5+a_2^5+a_3^5+…+a_2020^5`

  `=>Q-P=(a_1^5-a_1)+(a_2^5-a_2)+(a_3^5-a_3)+…+(a_2020^5-a_20202)`

  Ta có : `a^5-a=a(a^4-1)=a(a^2+1)(a-1)(a+1)=a(a^2-4+5)(a-1)(a+1)=a(a^2-4)(a+1)(a-1)+5a(a+1)(a-1)=a(a-1)(a+1)(a-2)(a+2)+5a(a-1)(a+1)`

  Vì `a(a-1)(a+1)` là 3 số nguyên liên tiếp

  `=>a(a-1)(a+1)\vdots6(1)`

  mà `a(a-1)(a+1)(a-2)(a+2)` là 5 số nguyên liên tiếp

  `=>a(a-1)(a+1)(a-2)(a+2)\vdots5(2)`

  `(1)(2)=>a(a-1)(a+1)(a-2)(a+2)\vdots(5.6)=30`

  Từ `(1)=>5a(a-1)(a+1)\vdots30`

  `=>a^5-a\vdots30`

  `=>Q-P=(a_1^5-a_1)+(a_2^5-a_2)+(a_3^5-a_3)+…+(a_2020^5-a_20202)\vdots30`

  mà `P\vdots30` (theo đề bài)

  `=>Q\vdots30`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )