Cho P :AaBb lai với AaBb .Tính theo lý thuyết xác xuất các cá thể dị hợp về 1 cặp gen thu được ở F1 ?

Question

Cho P :AaBb lai với AaBb .Tính theo lý thuyết xác xuất các cá thể dị hợp về 1 cặp gen thu được ở F1 ?

in progress 0
Skylar 5 tháng 2021-07-15T09:54:49+00:00 2 Answers 221 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:56:01+00:00

  Đáp án:

  $\frac{1}{2}$ 

  Giải thích các bước giải:

   Aa × Aa → 1AA : 2Aa : 1aa

  → Tỉ lệ đồng hợp = tỉ lệ dị hợp = $\frac{1}{2}$ 

   Bb × Bb → 1BB : 2Bb : 1bb

  → Tỉ lệ đồng hợp = tỉ lệ dị hợp = $\frac{1}{2}$ 

  Tỉ lệ cá thể dị hợp 1 cặp gen là: (Aa– và –Bb)

  $\frac{1}{2} × \frac{1}{2} × 2 = \frac{1}{2}$ 

  0
  2021-07-15T09:56:42+00:00

  Đáp án:

  P: AaBb × AaBb

  – Aa × Aa

  ⇒ Tỉ lệ dị hợp là `1/2`

  – Bb × Bb

  ⇒ Tỉ lệ dị hợp là `1/2`

  – Xác suất thu được cá thể dị hợp về một cặp gen (Aa– và –Bb) ở F1 là:

  `2 × 1/2 × 1/2 = 1/2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )