Cho P = {m,n,p,q,r} và Q = {n,r}. Viết tập hợp R sao cho Q là tập hợp con của R,là tập hợp con của p

Question

Cho P = {m,n,p,q,r} và Q = {n,r}. Viết tập hợp R sao cho Q là tập hợp con của R,là tập hợp con của p

in progress 0
Reese 4 tuần 2021-07-09T22:28:46+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:30:03+00:00

  `TH_1 : R = {n , r}`

  `TH_2 : R = {n , r , m}`

  `TH_3 : R = {n , r , m , p}`

  `TH_4 : R = {n , r , m , p , q}`

  0
  2021-07-09T22:30:32+00:00

  Đáp án:

  2 phần tử : `R = {n;r}`

  3 phần tử : `R={n;r;m}={n;r;p}={n;r;q}`

  4 phần tử: `R={n;r;m;p}={n;r;m;p}={n;r;p;q}`

  5 phần tử: `R={n;r;m;p;q}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )