Cho (P): y = x^2 (d): y=mx – m + 1 ( với m là tham số ) #Câu hỏi: Có cần đặt điều kiện để tham số m `\ne0` hay không ? *Chắc chắn hãy trả lời.

Question

Cho (P): y = x^2
(d): y=mx – m + 1 ( với m là tham số )
#Câu hỏi: Có cần đặt điều kiện để tham số m `\ne0` hay không ?
*Chắc chắn hãy trả lời.

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-08-06T21:35:58+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-06T21:37:11+00:00

    Phương trình hoành độ giao:

    $x^2-mx+m-1=0$

    Không cần đặt điều kiện $m\ne 0$. Khi $m=0$ thì phương trình vẫn xác định (nói khác, khi $m=0$ thì $(d)$ vẫn là một đường thẳng nên vẫn cắt được parabol $(P)$)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )