cho phân số 25/64 nếu cộng thêm tử số và mẫu số của phan số đó với 1 số tự nhiên x, ta đc kết quả có giá trị bằng 4/7 tìm số tự nhiên x

Question

cho phân số 25/64 nếu cộng thêm tử số và mẫu số của phan số đó với 1 số tự nhiên x, ta đc kết quả có giá trị bằng 4/7 tìm số tự nhiên x

in progress 0
Audrey 3 tuần 2021-07-08T20:20:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:21:25+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Hiệu của tử số là mẫu số là:

   `64 – 25 = 39`

  Coi tử số mới của phân số là 4 phần bằng nhau thì mẫu số mới bằng 7 phần như vậy. Hiệu số phần bằng nhau là :

  `7 – 4 = 3`

  Tử số mới có giá trị:

  `39 : 3 xx 4 = 52`

  Số tự nhiên x cần tìm là:

  `52 – 25 = 27`

  Đáp số `27`

  0
  2021-07-08T20:22:00+00:00

  Khi công thêm số `x` vào một tử số và mẫu số thì hiệu tử và mẫu không thay đổi.

  Hiệu tử số và mẫu số là:

  `64 – 25 = 39`

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  `7 – 4 = 3` (phần)

  Tử số mới là:

  `39 : 3 × 4 = 52`

  Số `x` đó là:

  `52 – 25 = 27`

  Đáp số: `27`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )