cho phân số B= 6n+7/2n+3 a)tìm số nguyên n để B có giá trị nguyên b) tìm số nguyên n để B có giá trị nhỏ nhất

Question

cho phân số B= 6n+7/2n+3
a)tìm số nguyên n để B có giá trị nguyên
b) tìm số nguyên n để B có giá trị nhỏ nhất

in progress 0
Sarah 3 tuần 2021-07-08T20:34:41+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:36:12+00:00

  Đáp án:

  `a,`

  `B = (6n + 7)/(2n + 3)`

  Để `B` nguyên

  `-> 6n  + 7 \vdots 2n + 3`

  `-> 6n + 9 – 2 \vdots 2n + 3`

  `-> 3 (2n + 3) – 2 \vdots 2n + 3`

  Vì `3 (2n + 3) \vdots 2n + 3`

  `-> -2 \vdots 2n + 3`

  `-> 2n + 3 ∈ Ư (-2) = {±1; ±2}`

  Ta có bảng :

  $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|}\hline 2n  + 3& 1 & -1 & 2 & -2 \\\hline n& -1 & -2 & \dfrac{-1}{2} \text{(Loại)} & \dfrac{-5}{2} \text{(Loại)} \\\hline\end{array}$

  Vậy `n ∈ {-1;2}` để `B` nguyên 

  $\\$

  `b,`

  `B = (6n + 7)/(2n + 3)`

  `⇔ B = (6n + 9 – 2)/(2n + 3)`

  `⇔ B = (3 (2n + 3) – 2)/(2n + 3)`

  `⇔ B = (3 (2n + 3) )/(2n + 3) – 2/(2n + 3)`

  `⇔ B = 3 – 2/(2n + 3)` `(1)`

  Để `B` đạt $GTNN$

  `⇔ 2/(2n + 3)` lớn nhất `⇔2n + 3` nhỏ nhất

  `⇔ 2n +3 = 1` (Do `1` là số nguyên dương nhỏ nhất)

  `⇔ 2n = -2`

  `⇔ n =-1`

  Với `n=-1` thay vào `(1)` ta được :

  `⇔ B = 3 – 2/(2 . (-1) + 3)`

  `⇔ B = 3-  2/(-2 + 3)`

  `⇔ B = 3 – 2/1`

  `⇔ B = 3 – 2`

  `⇔ B = 1`

  `⇔ min B = 1`

  Vậy `min B = 1 ⇔ n = -1`

  0
  2021-07-08T20:36:23+00:00

  `\text{a)}`

  Ta có :

  `B = {6n+7}/{2n+3} = {(6n+9) -2}/{2n+3} = {3(2n+3)}/{2n+3} – 2/[2n+3} =3 – 2/{2n+3}`

  `-> 2 \vdots 2n-3`

  `-> 2n +3 \in Ư(2) ={ ±1 ; ±2}`

  Vì `n \in ZZ -> 2n \in {-2 ; -4}`

  `-> n \in {-1 ; -2}`

  `\text{b)}`

  Để `B = {6n+7}/{2n+3}` có giá trị nhỏ nhất

  `-> 2/{2n+3}` đạt giá trị lớn nhất

  `-> 2n+3` đạt giá trị nhỏ nhất 

  `->2n+3 =1` ( vì `1` là số nguyên dương nhỏ nhất )

  `-> 2n = -2`

  `-> n =-1`

  `->` Min của `B = {6 . (-1) + 7 }/{2 . (-1)+3} = 1/1 =1`

  Vậy Min của `B =1` tại `n =-1`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )