cho phương trình x^2 – 2(m + 2)x + m^2 + 7 = 0 (m là hàm số) a) tìm điệu kiện của m để phương trình luôn có nghiệm b) gọi x1, x2 là hai nghiệm củ

Question

cho phương trình x^2 – 2(m + 2)x + m^2 + 7 = 0 (m là hàm số) a) tìm điệu kiện của m để phương trình luôn có nghiệm b) gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình. Tìm giá trị của m để x1*x2 – 2(x1 + x2) = 4

in progress 0
aihong 4 tháng 2021-08-25T07:44:53+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:46:01+00:00

  a) m>=-11/4. b) m1=-1;. m2=5

  0
  2021-08-25T07:46:34+00:00

  `x^2-2(m+2)x+m^2+7=0 `
  `Delta′=b’^2-ac=(m+2)^2−m^2−7=m^2+4m+4−m^2−7=4m-3`
  Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì:
  `Delta>0<=>4m-3>0<=>4m>3<=>m>4/3`
  Áp dụng hệ thức `Vi-ét` ta có: $\left\{\matrix{x_1+x_2=\dfrac{-b}a\hfill \cr x_1x_2=\dfrac ca\hfill}\right.⇔\left\{\matrix{x_1+x_2=2m+4\hfill \cr x_1x_2=m^2+7\hfill}\right.$
  Theo đề bài ta có: `x_1x_2-2(x_1+x_2)=4<=>m^2+7-2(2m+4)=4<=>m^2+7-4m-8-4=0<=>m^2-4m-5=0<=>(m-5)(m+1)=0<=>`$\left\{\matrix{x-5=0\hfill \cr x+1=0\hfill}\right.\left\{\matrix{x=5(TMĐK)\hfill \cr x=-1(loại)\hfill}\right.$

  Vậy `m=5`

  $#Blink$ $\boxed{\text{@Rosé}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )