Cho phương trình 3(x – 1) = 2x – 1 . Trong các giá trị x = –1, x = 0, x = 2, giá trị nào là nghiệm của phương trình đã cho? Bài 2. Giải các phương trì

Question

Cho phương trình 3(x – 1) = 2x – 1 .
Trong các giá trị x = –1, x = 0, x = 2, giá trị nào là nghiệm của phương trình đã cho?
Bài 2. Giải các phương trình sau:
a) 5x + 15 = 0;​ b) 2x + x – 21 = 0;​​c) 8 – 3x = 10 – 4x;​​ d) 12 – 2x = x – 3

in progress 0
Anna 1 năm 2021-10-13T05:21:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:23:00+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `3(x-1)=2x-1`

  `⇔3x-3-2x+1=0`

  `⇔x-2=0`

  `⇔x=2`

  Vậy `S={2}`

  `=>` Giá trị `x=2` là nghiệm của phương trình

  Bài `2:`

  `a//5x+15=0`

  `⇔5x=-15`

  `⇔x=-3`

  Vậy `S={-3}`

  `b//2x+x-21=0`

  `⇔3x=21`

  `⇔x=7`

  Vậy `S={7}`

  `c//8-3x=10-4x`

  `⇔-3x+4x=-8+10`

  `⇔x=2`

  Vậy `S={2}`

  `d//12-2x=x-3`

  `⇔-2x-x=-12-3`

  `⇔-3x=-15`

  `⇔x=5`

  Vậy `S={5}`

  0
  2021-10-13T05:23:18+00:00

  Đáp án:

   `↓↓`

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1:

  `3(x-1)=2x-1`

  `⇔3x-3=2x-1`

  `⇔3x-2x=-1+3`

  `⇔x=2`

  Vậy trong các giá trị đã cho `x=2` là nghiệm của phương trình.

  Bài 2:

  `a)5x+15=0`

  `⇔5x=-15`

  `⇔x=-3`

  Vậy $S=\{-3\}$

  `b)2x+x-21=0`

  `⇔3x-21=0`

  `⇔3x=21`

  `⇔x=7`

  Vậy $S=\{7\}$

  `c)8-3x=10-4x`

  `⇔-3x+4x=10-8`

  `⇔x=2`

  Vậy $S=\{2\}$

  `d)12-2x=x-3`

  `⇔x+2x=12+3`

  `⇔3x=15`

  `⇔x=5`

  Vậy $S=\{5\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )