cho phương trình ẩn x:x2-(2m+1)x+m2+5m=0.tìm m để phương trình có 2 nghiệm sao cho tích các nghiệm bằng 6

Question

cho phương trình ẩn x:x2-(2m+1)x+m2+5m=0.tìm m để phương trình có 2 nghiệm sao cho tích các nghiệm bằng 6

in progress 0
Maria 18 giờ 2021-09-11T21:01:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T21:02:52+00:00

  Ta có: Δ=b²-4ac

              =(2m+1)²-4.1.(m²+5m)

              =4m²+4m+1-4m²-20m

              =1-16m

  Để phương trình có nghiệm ⇔ 1-16m≥0 ⇔ 16m≤1 ⇔ m≤1/16

  Với điều kiện như trên, theo hệ thức Vi-ét, ta có:

  $x_{1}$$x_{2}$=$\frac{c}{a}$=$\frac{$m^2$+5m}{1}$=m²+5m

  Theo đề bài, ta có: $x_{1}$$x_{2}$=6

  ⇒ m²+5m=6 ⇔ m²+5m-6=0

  ⇔ m²-m+6m-6=0 ⇒ m(m-1)+6(m-1)=0

  ⇔ (m+6)(m-1)=0 

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}m+6=0\\m-1=0\end{array} \right.\) 

  ⇔  \(\left[ \begin{array}{l}m=-6\\m=1\end{array} \right.\) 

  Trong 2 kết quả trên, chỉ có m=-6 là thỏa mãn ĐK của Δ

  Vậy m=-6

   

  0
  2021-09-11T21:02:58+00:00

   PT có 2 nghiệm

  `<=> (2m+1)^2 – 4.(m^2+5m) > 0`

  `<=> 4m^2 + 4m + 1 – 4m^2 – 20m > 0`

  `<=> -16m + 1 > 0`

  `<=> m < 1/16`

  PT có tích 2 nghiệm bằng `6`

  `<=> x_1x_2 = 6`

  `<=> m^2+5m = 6`

  `<=> m^2 + 5m -6 =0`

  Có: `a + b + c=0`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}m_1=-1(L)\\m_2=-6(TM)\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )