Cho phương trình Zn + 2HCL —->ZnCl2 + H2 tính khối lượng Zncl2 theo 2 cách cho biết 13g Zn

Question

Cho phương trình Zn + 2HCL —->ZnCl2 + H2
tính khối lượng Zncl2 theo 2 cách cho biết 13g Zn

in progress 0
Camila 4 tuần 2021-08-13T13:18:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:19:10+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\\
  C1:\\
  {n_{Zn}} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{13}}{{65}} = 0,2mol\\
  {n_{ZnC{l_2}}} = {n_{Zn}} = 0,2mol\\
  {m_{ZnC{l_2}}} = n \times M = 0,2 \times 136 = 27,2g\\
  C2:\\
  {n_{Zn}} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{13}}{{65}} = 0,2mol\\
  {n_{{H_2}}} = {n_{Zn}} = 0,2mol\\
  {m_{{H_2}}} = n \times M = 0,2 \times 2 = 0,4g\\
  {n_{HCl}} = 2{n_{Zn}} = 0,4mol\\
  {m_{HCl}} = n \times M = 0,4 \times 36,5 = 14,6g\\
  \text{Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có :}\\
  {m_{Zn}} + {m_{HCl}} = {m_{ZnC{l_2}}} + {m_{{H_2}}}\\
   \Rightarrow {m_{ZnC{l_2}}} = 13 + 14,6 – 0,4 = 27,2g
  \end{array}\)

   

  0
  2021-08-13T13:19:37+00:00

  `C_1:n_(Zn)=13/65=0,2(mol)`

  Theo tỉ lệ, ta có: `(n_(Zn))/(n_(ZnCl_2))=1/1=>n_(ZnCl_2)=0,2mol`

  `=>m_(ZnCl_2)=n.M=0,2.163=27,2(g)`

   `C_2:` Gợi ý: Tính khối lượng của chất sản phẩm và `HCl` rồi áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )