Cho pt x^2+2mx-m-3=0 TÌM m để pt có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x1<1

Question

Cho pt x^2+2mx-m-3=0
TÌM m để pt có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x1<1

in progress 0
Maria 4 tuần 2021-09-06T20:01:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T20:03:10+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Để phương trình có $2$ nghiệm phân biệt
  $\to \Delta’>0$
  $\to m^2-1(-m-3)>0$
  $\to m^2+m+3>0$
  $\to (m+\dfrac12)^2+\dfrac{11}{4}>0$ luôn đúng
  $\to$Phương trình luôn có $2$ nghiệm $x_1, x_2$ thỏa mãn:
  $\begin{cases}x_1+x_2=-2m\\x_1x_2=-m-3\end{cases}$
  Để $x_1<1<x_2$
  $\to (x_1-1)(x_2-1)<0$
  $\to x_1x_2-(x_1+x_2)+1<0$
  $\to (-m-3)-(-2m)+1<0$
  $\to m-2<0$
  $\to m<2$ 

  0
  2021-09-06T20:03:19+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   `x^2+2mx-m-3=0`

  Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì: `Delta>0`

  `Delta=(2m)^2-4.1.(-m-3)`

  `=4m^2+4m+12`

  `=4m^2+4m+1+11`

  `=(2m+1)^2+11\geq11>0∀m∈RR`

  Vậy phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt `x_1;x_2`

  +) Áp dụng hệ thức Vi – ét ta có: $\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{-b}{a}=-2m\\x_1x_2=\dfrac{c}{a}=-m-3\end{cases}$

  +) Lại có: `x_1<1<x_2`

  `=>(x_1-1)(x_2-1)<0`

  `<=>x_1x_2-x_1-x_2<0`

  `<=>x_1x_2-(x_1+x_2)+1<0`

  `=>(-m-3)-(-2m)+1<0`

  `<=>-m-3+2m+1<0`

  `<=>m-2<0`

  `<=>m<2`

  Vậy khi `m<2` thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt `x_1;x_2` thoả mãn `x_1<1<x_2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )