Cho Q= √x+2/√x+3 – √x+1/√x-2 – 3(√x-1)/x-5√x+6 a, Rút gọn Q b, Tìm x để Q<1 c, Tìm x thuộc Z để Q thuộc R

Question

Cho Q= √x+2/√x+3 – √x+1/√x-2 – 3(√x-1)/x-5√x+6
a, Rút gọn Q
b, Tìm x để Q<1 c, Tìm x thuộc Z để Q thuộc R

in progress 0
Gabriella 15 phút 2021-09-08T05:02:17+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T05:03:44+00:00

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  DK:\left\{ \begin{array}{l}
  x > 0\\
  x \ne 4\\
  x \ne 9
  \end{array} \right.\\
  a,\\
  Q = \frac{{\sqrt x  + 2}}{{\sqrt x  – 3}} – \frac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x  – 2}} – \frac{{3\left( {\sqrt x  – 1} \right)}}{{x – 5\sqrt x  + 6}}\\
   \Leftrightarrow Q = \frac{{\sqrt x  + 2}}{{\sqrt x  – 3}} – \frac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x  – 2}} – \frac{{3\left( {\sqrt x  – 1} \right)}}{{\left( {\sqrt x  – 2} \right)\left( {\sqrt x  – 3} \right)}}\\
   \Leftrightarrow Q = \frac{{\left( {\sqrt x  + 2} \right)\left( {\sqrt x  – 2} \right) – \left( {\sqrt x  + 1} \right)\left( {\sqrt x  – 3} \right) – 3\left( {\sqrt x  – 1} \right)}}{{\left( {\sqrt x  – 2} \right)\left( {\sqrt x  – 3} \right)}}\\
   \Leftrightarrow Q = \frac{{x – 4 – \left( {x – 2\sqrt x  – 3} \right) – 3\sqrt x  + 3}}{{\left( {\sqrt x  – 2} \right)\left( {\sqrt x  – 3} \right)}} = \frac{{ – \sqrt x  + 2}}{{\left( {\sqrt x  – 2} \right)\left( {\sqrt x  – 3} \right)}} = \frac{1}{{3 – \sqrt x }}
  \end{array}\]

  b,\[\begin{array}{l}
  Q < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{{3 – \sqrt x }} – 1 < 0\\
   \Leftrightarrow \frac{{1 – 3 + \sqrt x }}{{3 – \sqrt x }} < 0 \Leftrightarrow \frac{{\sqrt x  – 2}}{{\sqrt x  – 3}} > 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x > 9\\
  x < 4
  \end{array} \right.
  \end{array}\]

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )