Cho x ∈ Q, x=2a+5/-2.Với giá trị nào của a thì : a, x là số dương. b, x là số âm c, x là số không âm cũng không dương

Question

Cho x ∈ Q, x=2a+5/-2.Với giá trị nào của a thì :
a, x là số dương.
b, x là số âm
c, x là số không âm cũng không dương

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-09-28T10:42:06+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T10:44:01+00:00

  Đáp án:

  a, a<-5/2

  b,a> -5/2

  c,a=-5/2

  Giải thích các bước giải:

  a,x dương <=> $\frac{2a+5}{-2}$ >0 <=> 2a+5 <0

  <=> a<$\frac{-5}{2}$

  b, x âm <=> $\frac{2a+5}{-2}$ <0<=> 2a+5 >0

  <=> a> $\frac{-5}{2}$

  c, x không dương cũng không âm <=> $\frac{2a+5}{-2}$ =0 <=> 2a+5=0

  <=> a=$\frac{-5}{2}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )