Cho r1 nt (rđ//r2) Cho Rđ(6v-6w) R1=9 ôm R2=3ôm UAB=12V a) Tìm cđdđ qua đèn b) tìm cđdđ qua r1,r2 c) Đèn sáng như thế nào? Giúp mình với , mình hứa s

Question

Cho r1 nt (rđ//r2)
Cho Rđ(6v-6w)
R1=9 ôm
R2=3ôm
UAB=12V
a) Tìm cđdđ qua đèn
b) tìm cđdđ qua r1,r2
c) Đèn sáng như thế nào?
Giúp mình với , mình hứa sẽ vote 5 sao

in progress 0
Iris 1 tháng 2021-08-31T08:01:00+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:02:54+00:00

  Đáp án:

  \({{I}_{d}}=\dfrac{4}{11}A\)

  Giải thích các bước giải:
  \({{R}_{1}}nt({{R}_{d}}//{{R}_{2}});{{R}_{1}}=9\Omega ;{{R}_{2}}=3\Omega ;{{U}_{AB}}=12V\)

  a> Điện trở của đèn:
  \({{R}_{d}}=\dfrac{U_{dm}^{2}}{P}=\dfrac{{{6}^{2}}}{6}=6\Omega \)

  Điện trở tương đương mạch điện:
  \(\begin{align}
    & {{R}_{d2}}=\dfrac{{{R}_{d}}.{{R}_{2}}}{{{R}_{d}}+{{R}_{2}}}=\dfrac{6.3}{6+3}=2\Omega  \\ 
   & {{R}_{td}}={{R}_{1}}+{{R}_{d2}}=9+2=11\Omega  \\ 
  \end{align}\)

  Cường độ dòng điện
  \(I={{I}_{1}}={{I}_{d2}}=\dfrac{{{U}_{AB}}}{{{R}_{td}}}=\dfrac{12}{11}A\)

  Hiệu điện thế

  \({{U}_{d2}}={{U}_{AB}}-{{U}_{1}}=12-9.\dfrac{12}{11}=\dfrac{24}{11}V\)

  Cường độ dòng điện qua đèn:
  \({{I}_{d}}=\dfrac{{{U}_{d2}}}{{{R}_{d}}}=\dfrac{24}{11}:6=\dfrac{4}{11}A\)

  b> Cường độ dòng điện qua R2,R1:

  \(\left\{ \begin{align}
    & {{I}_{1}}=I=\dfrac{12}{11}A \\ 
   & {{I}_{2}}=\dfrac{{{U}_{d2}}}{{{R}_{2}}}=\dfrac{24}{11}:3=\frac{8}{11}A \\ 
  \end{align} \right.\)

  c> Cường độ dòng điện định mức
  \({{I}_{dm}}=\dfrac{{{P}_{dm}}}{{{U}_{dm}}}=\dfrac{6}{6}=1A\)

  Ta thấy:
  \({{I}_{d}}<{{I}_{dm}}\) Đèn sáng yếu 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )