Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình : s:=0; for i:=1 to 8 do s := s+3; writeln(s); Kết quả in lên màn hình là: *

Question

Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình : s:=0; for i:=1 to 8 do s := s+3; writeln(s); Kết quả in lên màn hình là: *

in progress 0
Madeline 4 tuần 2021-08-17T05:13:01+00:00 1 Answers 1 views 0

Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình : s:=0; for i:=1 to 8 do s := s+3; writeln(s); Kết quả in lên màn hình là:*

Question

Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình : s:=0; for i:=1 to 8 do s := s+3; writeln(s); Kết quả in lên màn hình là:*

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-07-30T20:11:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T20:12:27+00:00

  Kết quả: 24;

  Có 8 lần chạy:

  1)i=1:

  s=s+3=3

  2)i=2:

  s=s+3=6

  3)i=3:

  s=s+3=9

  4)i=4:

  s=s+3=12

  5)i=5:

  s=s+3=15

  6)i=6:

  s=s+3=18

  7)i=7:

  s=s+3=21

  8)i=8:

  s=s+3=24

  Cuối cùng s=24;

  0
  2021-07-30T20:12:51+00:00

  Kết quả in lên màn hình sẽ là giá trị của s=24.

  *GT:

  s:=0; for i:=1 to 8 do s:=s+3 tức chạy từ 1 đến 8, lặp lại 8 lần và s:=s+3 (giá trị s thay đổi sau khi cộng 3)

  + Lần 1:

  s:=0;

  Khi s:=s+3; thì kết quả là s:=3;

  + Lần 2:

  s:=3;

  Khi s:=s+3; thì kết quả là s:=6;

  + Lần 3:

  s:=6;

  Khi s:=s+3; thì kết quả là s:=9;

  + Lần 4:

  s:=9;

  Khi s:=s+3; thì kết quả là s:=12;

  + Lần 5:

  s:=12;

  Khi s:=s+3; thì kết quả là s:=15;

  + Lần 6:

  s:=15;

  Khi s:=s+3; thì kết quả là s:=18;

  + Lần 7:

  s:=18;

  Khi s:=s+3; thì kết quả là s:=21;

  + Lần 8:

  s:=21;

  Khi s:=s+3; thì kết quả là s:=24;

  cho-s-va-i-la-bien-nguyen-khi-chay-doan-chuong-trinh-s-0-for-i-1-to-8-do-s-s-3-writeln-s-ket-qua

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )