Chỗ sắt dư tác dụng 100ml dụng dịch axít Clohiđric 2M thứ được V(lít) khí hiđro (đktc). a) viết phương trình phản ứng.

Question

Chỗ sắt dư tác dụng 100ml dụng dịch axít Clohiđric 2M thứ được V(lít) khí hiđro (đktc). a) viết phương trình phản ứng. b tính khối lượng sắt đã phản ứng và thể tích khí hidro thu được. c tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng, biết Dhcl =1,1(g/ml)

in progress 0
Raelynn 5 tháng 2021-07-15T11:13:01+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:14:08+00:00

  n hcl=2*0.1=0.2(mol)

  fe + 2hcl—-> fecl2 + h2

   0.1   0.2            0.1    0.1

  m fe = 0.1*56=5.6(g)

  V h2 đktc= 0.1*22,4=2,24(l)

  c) 

  m dd sau phản ứng= 5.6 + 100*1.1-0.2=115.4 (g)

  C% fecl2 = 0.1*127/115.4*100%=11.005%

  0
  2021-07-15T11:14:42+00:00

  a) PTHH: $Fe+2HCl→FeCl_2+H_2$

  b) $n_{HCl}=\dfrac{100}{1000}×2=0,2(mol)$

    $n_{Fe}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=\dfrac{1}{2}×0,2=0,1(mol)$

  → $m_{Fe}=0,1×56=5,6(g)$

    $n_{H_2}=n_{Fe}=n_{FeCl_2}=0,1(mol)$
  → $V_{H_2}=0,1×22,4=2,24(l)$

  c) $m_{ddHCl}=1,1×100=110(g)$

    $m_{\text{dd sau p/ứ}}=5,6+110-(0,1×2)=115,4(g)$

    $C$%$_{ddFeCl_2}=\dfrac{0,1×127}{115,4}×100$% $=$ $11,01$%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )