Cho sắt tác dụng với dung dich axitclo hidric (HCl) tạo thành muối sắt (II) Clorua (FeCl2) và khí hidro a, viết pthh của phản ứng b, nếu lầy 11,2g Fe

Question

Cho sắt tác dụng với dung dich axitclo hidric (HCl) tạo thành muối sắt (II) Clorua (FeCl2) và khí hidro
a, viết pthh của phản ứng
b, nếu lầy 11,2g Fe tác dụng với dung dịch có chứa 7,3g HCl thì khối lượng muối FeCl2 thu đc là bao nhiêu?
-sau phản ứng thu đc bao nhiêu lít khí hidro ở đktc
– chất nào còn dư, khối lượng là bao nhiêu

in progress 0
Cora 2 giờ 2021-09-07T09:51:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:52:36+00:00

  a.

  $Fe+2HCl→FeCl_2+H_2↑$

  b.

  $n_{Fe}=\frac{11,2}{56}=0,2(mol)$ 

  $n_{HCl}=\frac{7,3}{36,5}=0,2(mol)$ 

                 $Fe+2HCl→FeCl_2+H_2↑$

  trước pứ:0,2       0,2                                   (mol)

  pứ:          0,1       0,2         0,1          0,1      (mol)

  sau pứ:    0,1        0           0,1         0,1      (mol)

  ⇒ $Fe$ dư, tính theo $HCl$

  -$m_{Fe}dư=0,1.56=5,6(g)$

  -$m_{FeCl_2}=0,1.127=12,7(g)$

  -$V_{H_2}(đktc)=0,1.22,4=2,24(l)$

   

  0
  2021-09-07T09:53:27+00:00

  Đáp án:

  \({V_{{H_2}}} = 2,24{\text{ lít}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(Fe + 2HCl\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + {H_2}\)

  Ta có: 

  \({n_{Fe}} = \frac{{11,2}}{{56}} = 0,2{\text{ mol}}\)

  \({n_{HCl}} = \frac{{7,3}}{{1 + 35,5}} = 0,2{\text{ mol < 2}}{{\text{n}}_{Fe}}\)

  Do vậy \(Fe\) dư.

  \( \to {n_{{H_2}}} = \frac{1}{2}{n_{HCl}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  \( \to {V_{{H_2}}} = 0,1.22,4 = 2,24{\text{ lít}}\)

  \({n_{Fe{\text{ phản ứng}}}} = {n_{{H_2}}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  \(\to {n_{Fe{\text{ dư}}}} = 0,2 – 0,1 = 0,1{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{Fe{\text{ dư}}}} = 0,1.56 = 5,6{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )