Cho sắt tác dụng với khí Cl 2 tạo ra 26 gam muối FeCl 3 , biết hiệu suất phản ứng là 80%. Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng?

Question

Cho sắt tác dụng với khí Cl 2 tạo ra 26 gam muối FeCl 3 , biết hiệu suất
phản ứng là 80%. Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng?

in progress 0
Eden 4 ngày 2021-12-06T17:19:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:21:15+00:00

  Đáp án:

   mFe=11,2 gam

  Giải thích các bước giải:

   2Fe + 3Cl2 —> 2FeCl3

  Ta có: nFeCl3=26/(56+35,5.3)=0,16 mol

  Theo phản ứng:nFe =nFeCl3=0,16 mol

  Vì hiệu suất =80% -> nFe tham gia=0,16/80%=0,2 mol

  -> mFe tham gia=0,2.56=11,2 gam

  0
  2021-12-06T17:21:25+00:00

  Theo lí thuyết, $m_{FeCl_3}=26:80\%=32,5g$

  $\Rightarrow n_{Fe}=n_{FeCl_2}=\dfrac{32,5}{162,5}=0,2 mol$

  $\Rightarrow m_{Fe}=0,2.56=11,2g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )