Cho sơ đồ chuyển hóa sau, biết X là chất rắn: X -> SO2 -> Y -> H2SO4 A. O2, SO3 B. FeS, SO3 C. FeS2 hoặc S, SO3 D. A,B đều đúng Giải giúp mình nhoa mn

Question

Cho sơ đồ chuyển hóa sau, biết X là chất rắn: X -> SO2 -> Y -> H2SO4
A. O2, SO3
B. FeS, SO3
C. FeS2 hoặc S, SO3
D. A,B đều đúng
Giải giúp mình nhoa mng ^^

in progress 0
Audrey 4 tháng 2021-08-25T15:03:27+00:00 2 Answers 552 views 1

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:04:41+00:00

  Đáp án: `B` và `C`

  Giải thích các bước giải:

  `PTHHB:`

  `S+O_2\overset{t^o}\toSO_2`

  `2SO_2+O_2\overset{t^o;V_2O_5}\to2SO_3`

  `SO_3+H_2O->H_2SO_4`

  `4FeS+7O_2\overset{t^o}\to2Fe_2O_3+4SO_2`

  `SO_3+H_2O->H_2SO_4`

  `PTHHC:`

  `4FeS_2+11O_2\overset{t^o}\to2Fe_2O_3+8SO_2`

  `S+O_2\overset{t^o}\toSO_2`

  `2SO_2+O_2\overset{t^o, V_2O_5}\to2SO_3`

  `SO_3+H_2O->H_2SO_4`

  0
  2021-08-25T15:04:47+00:00

  Em tham khảo nha:

  Vì X là chất rắn nên đáp án  A không thỏa mãn

  Em xem lại đáp án câu D là B,C đúng phải không em

  \(\begin{array}{l}
  B:FeS \to S{O_2} \to S{O_3} \to {H_2}S{O_4}\\
  4FeS + 7{O_2} \xrightarrow{t^0} 2F{e_2}{O_3} + 4S{O_2}\\
  2S{O_2} + {O_2} \xrightarrow{t^0,V_2O_5}2S{O_3}\\
  S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\\
  C:\\
  Fe{S_2} \to S{O_2} \to S{O_3} \to {H_2}S{O_4}\\
  4Fe{S_2} + 11{O_2} \xrightarrow{t^0} 2F{e_2}{O_3} + 8S{O_2}\\
  2S{O_2} + {O_2} \xrightarrow{t^0,V_2O_5} 2S{O_3}\\
  S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\\
  S \to S{O_2} \to S{O_3} \to {H_2}S{O_4}\\
  S + {O_2} \xrightarrow{t^0} S{O_2}\\
  2S{O_2} + {O_2} \xrightarrow{t^0,V_2O5} 2S{O_3}\\
  S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )