cho số dương x thỏa mãn x* (x+1)*(x+2)*(x+3)=24 tính giá trị biểu thức x^2020+2/2^2021+1

Question

cho số dương x thỏa mãn x* (x+1)*(x+2)*(x+3)=24 tính giá trị biểu thức x^2020+2/2^2021+1

in progress 0
Margaret 5 tháng 2021-07-30T22:05:05+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T22:06:58+00:00

  Đáp án:

  $1+\dfrac{2}{2^{2021}+1}$

   

  Giải thích các bước giải:

  $x\left ( x+1 \right )\left ( x+2 \right )\left ( x+3 \right )= 24$
  $\rightarrow x\left ( x+3 \right )\left ( x+1 \right )\left ( x+2 \right )= 24$
  $\rightarrow \left ( x^{2}+3x \right )\left ( x^{2}+3x+2 \right )= 24$
  $x^{2}+3x= t \left ( x> 0\rightarrow t> 0 \right )$
  $\Rightarrow t\left ( t+2 \right )= 24$
  $\rightarrow t^{2}+2t= 24$
  $\Rightarrow t= 4\rightarrow x^{2}+3x= 4$
  $\rightarrow x= 1 \left ( x> 0 \right )$
  $\Rightarrow x^{2020}+\dfrac{2}{2^{2021}+1}= 1+\dfrac{2}{2^{2021}+1}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )