Cho số nguyên dương N (N<1000). Hãy tìm tất cả tổ hợp các số nguyên tố liên tiếp đầu tiên nhỏ hơn N có tổng là 1 số nguyên tố. VD: N=10 sẽ in ra 2 + 3

Question

Cho số nguyên dương N (N<1000). Hãy tìm tất cả tổ hợp các số nguyên tố liên tiếp đầu tiên nhỏ hơn N có tổng là 1 số nguyên tố. VD: N=10 sẽ in ra 2 + 3 = 5 2 + 3 + 7 = 17

in progress 0
Daisy 4 tháng 2021-07-30T21:22:59+00:00 1 Answers 16 views 1

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:24:58+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var i,n,S:integer;

  begin clrscr;

     write(‘Nhap so n: ‘); readln(n);

     write(‘Cac so nguyen to thoa man la: ‘);

     for i:=1 to n do

       begin

          if (i mod i=0) and (i mod 1=0) then S:=S+i;

          if (S mod S=0) and (S mod 1=0) then write(i:3)

       end;

  readln;

  end.

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )