Cho số thực x, tìm GTLN của biểu thức A=/ x+5/-/x-2/

Question

Cho số thực x, tìm GTLN của biểu thức A=/ x+5/-/x-2/

in progress 0
Alaia 1 giờ 2021-09-07T08:08:05+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T08:09:41+00:00

    \[A = \left| {x + 5} \right| – \left| {x – 2} \right| \le \left| {x + 5 – x + 2} \right| = 7\]

    dấu bằng xẩy ra khi (x+5)(x-2)>=0 hay x<=-5 hoặc x>=2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )