Cho t/g OAB với A ( 1;3) B(4;2) tìm E là chân đường p/g trong góc O của OAB Ai đó giúp mk vs

Question

Cho t/g OAB với A ( 1;3) B(4;2) tìm E là chân đường p/g trong góc O của OAB
Ai đó giúp mk vs

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-08-09T09:56:46+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T09:58:01+00:00

  Đáp án:

  \(E\left( { – 2 + 3\sqrt 2 ;4 – \sqrt 2 } \right)\).

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}OA = \sqrt {{1^2} + {3^2}}  = \sqrt {10} \\OB = \sqrt {{4^2} + {2^2}}  = \sqrt {20} \end{array}\)

  Áp dụng tính chất đường phân giác ta có:

  \(\dfrac{{EA}}{{EB}} = \dfrac{{OA}}{{OB}} = \dfrac{{\sqrt {10} }}{{\sqrt {20} }} = \dfrac{{\sqrt 2 }}{2} \Rightarrow EA = \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}EB\).

  \(\overrightarrow {EA} ,\,\,\overrightarrow {EB} \)  ngược hướng nên \(\overrightarrow {EA}  =  – \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}\overrightarrow {EB} \).

   Gọi \(E\left( {x;y} \right)\) ta có:

  \(\begin{array}{l}\left( {1 – x;3 – y} \right) =  – \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}\left( {4 – x;2 – y} \right)\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}1 – x =  – \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}.\left( {4 – x} \right)\\3 – y =  – \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}\left( {2 – y} \right)\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2 – 2x =  – 4\sqrt 2  + \sqrt 2 x\\6 – 2y =  – 2\sqrt 2  + \sqrt 2 y\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left( {\sqrt 2  + 2} \right)x = 2 + 4\sqrt 2 \\\left( {\sqrt 2  + 2} \right)y = 6 + 2\sqrt 2 \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x =  – 2 + 3\sqrt 2 \\y = 4 – \sqrt 2 \end{array} \right.\end{array}\)

  Vậy \(E\left( { – 2 + 3\sqrt 2 ;4 – \sqrt 2 } \right)\).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )