Cho tam giác ABC biết a=14, b=18, c=20. Tính góc A, B, C .Suy ra S ha, R, r, ma

Question

Cho tam giác ABC biết a=14, b=18, c=20. Tính góc A, B, C .Suy ra S ha, R, r, ma

in progress 0
Reese 4 tuần 2021-07-11T00:25:54+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:27:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   \(p=\frac{a+b+c}{2}=\frac{14+18+20}{2}=26\)

  ⇒\(S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=\sqrt{26(26-14)(26-18)(26-20)}=24\sqrt{26}\)

  ⇒\(r=\frac{2S}{a+b+c}=\frac{2·24\sqrt{26}}{14+18+20}=\frac{12\sqrt{26}}{13}\)

  \(R=\frac{abc}{4S}=\frac{14·18·20}{4·24\sqrt{26}}=10.3\)

  \(ma=\sqrt{2b^{2}+2c^{2}-a^{2}}{4}=\sqrt{2.18^{2}+2.20^{2}-14^{2}}{4}=\sqrt{313}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )