Cho tam giác ABC cân tại A, các đường AI, BM, CN lần lượt là các đường trung tuyến của tam giác ABC : a,CMR tam giác AIB = tam giác AIC b, Tam giác

Question

Cho tam giác ABC cân tại A, các đường AI, BM, CN lần lượt là các đường trung tuyến của tam giác ABC : a,CMR tam giác AIB = tam giác AIC
b, Tam giác ABM = tam giác ACN
c, CM góc AMB = góc ANC
d,CM AI vuông góc với BC
e, Nếu AB=5cm, AI=4cm. Tính BC ? Tính chu vi tam giác ABC ?
Mọi người ơi giúp mình với. Mình đang cần gấp lắm.

in progress 0
Nevaeh 4 tháng 2021-08-09T02:31:06+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:32:12+00:00

  a,Xét ΔAIB vàΔAIC có

    AB=AC(gt)

    BI=CI(gt)

    AI chung

  ⇒ΔAIB=ΔAIC(c-c-c)

  b,Vì AB=AC ⇒AB/2=AC/2

  hay AN=AM

  Xét Δ ABM và ΔACN có

    AM=AN(cmt)

    AB=AC(gt)

    Â chung

  ⇒ΔABM=ΔACN(c-g-c)

  c,⇒Góc AMB=ANC(cặp góc t/ư)

  d,vì ΔAIB=ΔAIC(cm câu a)

  ⇒góc AIB=AIC(cặp góc t/ư)

  mà góc AIB+AIC=180 độ(kề bù)

  góc AIB=AIC=180/2=90

  hay AI ⊥BC(đpcm)

  e,Ta có

  BI²=AB²-AI²
  BI²=25-16=9

  ⇒BI=3cm mà BC=2BI

  ⇒BC=6cm

  vì AB=AC(gt)

  ⇒Chu vi ΔABC là

  AB+BC+CA=5+6+5=16

  chu vi ΔABC là 16cm

     Xin ctlhn ak

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   

  0
  2021-08-09T02:32:26+00:00

  a) Xét `ΔAIB` và `ΔAIC` ta có : `AB=AC` ( gt )

                                                 `AI` : cạnh chung 

                                                 `IB=IC` ( AI là đg trung tuyến )

  `=>ΔAIB=ΔAIC ( c.c.c )`

  b)Ta có : `AB=AC` (gt )

  `=>1/2 .AB=1/2 .AC`

  `=>AN=AM`

  Xét `ΔAMB` và `ΔANC` ta có : `AB=AC` ( gt )

                                                 $\widehat{BAC}$ : góc chung

                                                  `AM=AN` ( gt )

  `=>ΔAMB=ΔANC` (c.g.c )

  `=>`$\widehat{AMB}$=$\widehat{ANC}$

  c)Ta có : `ΔAIB=ΔAIC` (câu a )

  `=>` $\widehat{AIB}$=$\widehat{AIC}$( 2 góc tương ứng )

  mà 2 góc này kề bù nhau

  `=>` $\widehat{AIB}$+$\widehat{AIC}$=`180^o`

  `=>`$\widehat{AIB}$+$\widehat{AIB}$=`180^o`

  `=>`2. $\widehat{AIB}$=`180^o`

  `=>`$\widehat{AIB}$=`90^o`

  `=>AI⊥BC`

  d)Xét `ΔAIB` ta có :$\widehat{AIB}$=`90^o`

  `=>AI^2+IB^2=AB^2`

  `=>4^2+IB^2=5^2`

  `=>16+IB^2=25`

  `=>IB^2=9`

  `=>IB=3 cm`

  mà `IB=1/2 .BC`

  `=>BC=2.3`

  `=>BC=6 cm`

   Vậy chu vi `ΔABC` là: `5+5+6=16` ( cm)

              $\text{Xin hay nhất }$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )