Cho tam giác ABC cân tại A, trên cạnh BC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho BM=MN=NC. Chứng minh: 1) AM=AN 2) Góc MAN > Góc BAM

Question

Cho tam giác ABC cân tại A, trên cạnh BC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho BM=MN=NC. Chứng minh:
1) AM=AN
2) Góc MAN > Góc BAM

in progress 0
Eva 1 tuần 2021-08-30T16:59:32+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:00:32+00:00

  a) xét tam giác ABM và tam giác ACN có:

  AB=AC (vì tam giác ABC cân tại A)

  góc B= góc C (vì tam giác ABC cân tại A)

  BM=NC (gt)

  ⇒ tam giác ABM= tam giác ACN (C.G.C)

  AM=AN (2 cạnh tương ứng)

  b) Trên tia đối của AM lấy H sao cho AM = MH

  xét tam giác AMN và tam giác HMB có:

  AM=MH (do cách lấy điểm H)

  góc AMN= góc BMH (2 góc đối đỉnh)

  MB=MN (gt)

  ⇒ tam giác AMN= tam giác BMN (C.G.C)

  ⇒ góc MAN= góc MHB (2 góc tương ứng)

  ⇒ AN=BH=AM

  Mà AB>AM ⇒ AB>AH

  ⇒ góc BHA> góc BAH hay góc MAN> góc BAM

  mik cam kết ko chép mạng

  Xin CTLHN cho nhóm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )