Cho tam giác ABC có A(0;4) B(5;-6) C(-3;-2) a, Tính chu vi tam giác ABC b, Tìm tọa độ trọng tâm G, trực tâm H c, Tìm tâm đường tròn ngoại tiếp tam giá

Question

Cho tam giác ABC có A(0;4) B(5;-6) C(-3;-2)
a, Tính chu vi tam giác ABC
b, Tìm tọa độ trọng tâm G, trực tâm H
c, Tìm tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, cm vectơ GH = -2.vectơ GO

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-09-22T14:38:23+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-22T14:39:47+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:
  \[\begin{array}{l}
  \overrightarrow {AB} = (5; – 10);\overrightarrow {AC} = ( – 3; – 6);\overrightarrow {BC} = ( – 8;4)\\
  a)AB = |\overrightarrow {AB} | = \sqrt {{5^2} + {{( – 10)}^2}} = 5\sqrt 5 \\
  AC = 3\sqrt 5 \\
  BC = 4\sqrt 5 \\
  b)Ta\_thay:A{B^2} = A{C^2} + B{C^2}\\
  = > \Delta ABCvuong\_tai\_C\\
  Trong\_tam\_G:{x_G} = \frac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3} = \frac{2}{3}\\
  {y_G} = \frac{{ – 4}}{3}\\
  = > G(\frac{2}{3};\frac{{ – 4}}{3})\\
  \Delta ABCvuong\_tai\_C = > Truc\_tamH \equiv C = > H( – 3; – 2)\\
  c)\Delta ABCvuong\_tai\_C = > Tam\_dg\_tr\_ngtiep\_O\_la\_td\_AB\\
  = > O(\frac{5}{2}; – 1)\\
  CO\_la\_dg\_trung\_tuyen\_ung\_voi\_AB = > CG = 2GO = > \overrightarrow {GH} = – 2\overrightarrow {GO}
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )