Cho Tam giác ABC có A(-1;4) B(2;5), C(3;0).Tìm D thuộc đường thẳng (d): x-y+1=0 sao cho AD=5

Question

Cho Tam giác ABC có A(-1;4) B(2;5), C(3;0).Tìm D thuộc đường thẳng (d): x-y+1=0 sao cho AD=5

in progress 0
Bella 5 ngày 2021-12-05T07:40:58+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:42:23+00:00

  Đáp án:

  \({\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {D\left( {\dfrac{{2 + \sqrt {34} }}{2};\dfrac{{4 + \sqrt {34} }}{2}} \right)}\\
  {D\left( {\dfrac{{2 – \sqrt {34} }}{2};\dfrac{{4 – \sqrt {34} }}{2}} \right)}
  \end{array}} \right.}\)

  Giải thích các bước giải:

   Do D∈(d) 

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  { \to D\left( {t;t + 1} \right)}\\
  { \to \overrightarrow {AD} {\rm{ \;}} = \left( {t + 1;t – 3} \right)}\\
  { \to \left| {\overrightarrow {AD} } \right| = \sqrt {{{\left( {t + 1} \right)}^2} + {{\left( {t – 3} \right)}^2}} }\\
  { = \sqrt {2{t^2} – 4t + 10} }\\
  {Do:AD = 5}\\
  { \to \sqrt {2{t^2} – 4t + 10} {\rm{ \;}} = 5}\\
  { \to 2{t^2} – 4t + 10 = 25}\\
  { \to 2{t^2} – 4t – 15 = 0}\\
  {{\rm{\;}} \to \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {t = \dfrac{{2 + \sqrt {34} }}{2}}\\
  {t = \dfrac{{2 – \sqrt {34} }}{2}}
  \end{array}} \right. \to \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {D\left( {\dfrac{{2 + \sqrt {34} }}{2};\dfrac{{4 + \sqrt {34} }}{2}} \right)}\\
  {D\left( {\dfrac{{2 – \sqrt {34} }}{2};\dfrac{{4 – \sqrt {34} }}{2}} \right)}
  \end{array}} \right.}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )