Cho tam giác ABC có trọng tâm là gốc toạ độ O, hai đỉnh A và B có toạ độ là A(-2;2);B(3;5). Toạ độ đỉnh C là:

Question

Cho tam giác ABC có trọng tâm là gốc toạ độ O, hai đỉnh A và B có toạ độ là A(-2;2);B(3;5). Toạ độ đỉnh C là:

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-08-28T18:55:30+00:00 2 Answers 341 views 1

Answers ( )

  0
  2021-08-28T18:56:34+00:00

  $O(0;0)$

  Theo bài:

  $\frac{-2+3+x_C}{3}=0$

  $\Leftrightarrow x_C=-1$

  $\frac{2+5+y_C}{3}=0$

  $\Leftrightarrow y_C=-7$

  Vậy $C(-1;-7)$

  -1
  2021-08-28T18:56:40+00:00

  Giải thích các bước giải:

  O là trọng tâm tam giác ABC nên 

  \[\left\{ \begin{array}{l}
  {x_O} = \frac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3}\\
  {y_O} = \frac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3}
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  0 = \frac{{ – 2 + 3 + {x_C}}}{3}\\
  0 = \frac{{2 + 5 + {y_C}}}{3}
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {x_C} =  – 1\\
  {y_C} =  – 7
  \end{array} \right. \Rightarrow C\left( { – 1; – 7} \right)\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )