Cho tam giác ABC , D thuộc BC sao cho DC = 2.DB . Kẻ DE // AC ( E thuộc AB ) , kẻ DF // AB ( F thuộc AC ). a, Tính tỉ số AE/EB và AE.AF = BE .CF b,

Question

Cho tam giác ABC , D thuộc BC sao cho DC = 2.DB . Kẻ DE // AC ( E thuộc AB ) , kẻ DF // AB ( F thuộc AC ).
a, Tính tỉ số AE/EB và AE.AF = BE .CF
b, Lấy K thuộc FC sao cho FK = 1/2 AF . Cm BK // EF
c, BK cắt DE , DF lần lượt tại M , N ; AD cắt BK , EF lần lượt tại J , I . Cm IE = IF và JB = JK

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-07-20T18:58:16+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:59:31+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a,

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  ED//AC \Rightarrow \frac{{AE}}{{EB}} = \frac{{DC}}{{DB}} = 2\\
  FD//AB \Rightarrow \frac{{FC}}{{FA}} = \frac{{DC}}{{DB}} = 2\\
   \Rightarrow \frac{{AE}}{{EB}} = \frac{{FC}}{{FA}} \Leftrightarrow AE.FA = FC.EB
  \end{array}\)

  b,

  \(\begin{array}{l}
  FK = \frac{1}{2}AF \Rightarrow \frac{{AF}}{{AK}} = \frac{2}{3}\\
  \frac{{AE}}{{EB}} = 2 \Rightarrow \frac{{AE}}{{AB}} = \frac{2}{3}\\
   \Rightarrow \frac{{AF}}{{AK}} = \frac{{AE}}{{AB}} = \frac{2}{3} \Rightarrow EF//BK
  \end{array}\)

  c,

  Tứ giác AEDF có \(\left\{ \begin{array}{l}
  AE//DF\\
  AF//DE
  \end{array} \right.\) nên AEDF là hình bình hành

  I là giao điểm của 2 đường chéo AD và FE của hbh nên I là trung điểm EF và AD

  Do đó IE=IF

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  FE//BK \Rightarrow \frac{{IE}}{{JB}} = \frac{{AI}}{{AJ}} = \frac{{IF}}{{IK}}\\
  IE = IF \Rightarrow JB = JK
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )