Cho tam giác ABC gọi M N P lần lượt là trung điểm BC,CA,AB biết A (-1;3) ,(-3;3), C (8;0) giá trị của xm + xn + xp=

Question

Cho tam giác ABC gọi M N P lần lượt là trung điểm BC,CA,AB biết A (-1;3) ,(-3;3),
C (8;0) giá trị của xm + xn + xp=

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-09-07T08:19:54+00:00 1 Answers 457 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-09-07T08:21:12+00:00

  Đáp án: 4

   

  Giải thích các bước giải:

  Do M,N,P là trung  điểm của BC, CA, AB nên:

  $\begin{array}{l}
  {x_M} = \frac{{{x_B} + {x_C}}}{2} = \frac{{ – 3 + 8}}{2} = \frac{5}{2}\\
  {x_N} = \frac{{{x_A} + {x_C}}}{2} = \frac{{ – 1 + 8}}{2} = \frac{7}{2}\\
  {x_P} = \frac{{{x_A} + {x_B}}}{2} = \frac{{ – 1 – 3}}{2} =  – 2\\
   \Rightarrow {x_M} + {x_N} + {x_P} = \frac{5}{2} + \frac{7}{2} – 2 = 4
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )