Cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm D sao cho AD=1/3 AB, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE=3/5 AC. Nối B với E và C với D. a, So sánh diện tích A

Question

Cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm D sao cho AD=1/3 AB, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE=3/5 AC. Nối B với E và C với D.
a, So sánh diện tích ACD và EBC.
b, So sánh chiều cao DH của tam giác BDC và chiều cao EK của tam giác BEC.
c, Cho diện tích tam giác ABC là 360 m2. Tính diện tích ADE

in progress 0
Eliza 14 phút 2021-09-12T00:33:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:35:06+00:00

   a)  Theo hình vẽ, xét hình tam giác ADC và hình tam giác ABC có : 

  – Có chung chiều cao hạ từ điểm B xuống đáy AC.

  – Vì AD = 1/3 AB, nên BD = 2/3 AB.

  Vậy hình tam giác ADC = 1/3 hình tam giác ABC. 

  Cũng như vậy, trong hình tam giác EBC = 2/5 tam giác ABC.

  Diện tích hình tam giác ADC là : 

  360 x 1/3 = 120 ( m² ) 

  Diện tích hình tam giác EBC là : 

  360 x 2/5 = 144 ( m² ) 

  120 < 144.

  Nên hình tam giác ACD < hình tam giác EBC

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )