Cho tam giác ABC vuông cân đỉnh A ,M là trung điểm của BC .Trên cạnh BC lấy điểm D tùy ý (D khác M) . Từ B,C hạ BE,CF vuông góc AD. Chứng minh: a) Δ

Question

Cho tam giác ABC vuông cân đỉnh A ,M là trung điểm của BC .Trên cạnh BC lấy điểm D tùy ý (D khác M) . Từ B,C hạ BE,CF vuông góc AD. Chứng minh:
a) ΔAEB= ΔAFC
b) ΔAME= ΔCMF
c) ΔMEF vuông cân

in progress 0
Eloise 3 tuần 2021-09-06T05:53:09+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T05:54:42+00:00

  a, vìΔABCvuông cân tại A ⇒

                                       

  ΔAFC vuông tại F ⇒góc FCA = 90 độ – góc FAC 

   lại có góc EAB= 90 độ – góc  FAC 

  ⇒góc FCA = góc EAB
   Xét ΔAEB và ΔAFC có

  AEB = góc AFC = 90 độ

              AB = AC  (cmt)

      góc EAB = góc FCA ( cmt)

  ⇒ΔAEB = ΔAFC (ch-gn)

  b ΔAEB = ΔAFC(cmt)⇒AE = FC

  Xét ΔABM và ΔACM có

                 AB = AC(cmt)

       góc ABM = góc ACM (cmt)

                 AM = MC
  ⇒ΔABM = ΔACM(c.g.c)

  ⇒góc AMB = góc AMC
  mà góc AMB + góc AMC = 180 độ (kề bù)

  ⇒góc AMB = góc AMC = 180 độ :2=90 độ

  ⇒AM ⊥ BC
  ΔAMC vuông tại M ⇒góc MAC = 90 độ – góc MCA

                                     góc MAC = 90 độ – 45 độ = 45 độ

  ⇒góc MAC = góc MCA
  ⇒ΔMAC cân tại M

  ⇒MA = MC                                   

  ΔAME vuông tại M ⇒góc MAE = 90 độ – góc MDA

    ΔDFC vuông tại F ⇒góc MCF = 90 độ – góc FDC

  mà góc MDA = góc FDC ( đối đỉnh)
  ⇒góc MAE = góc MCF

   Xét ΔAME và ΔCMF có

   AE  =  FC(cmt)

   góc MAE = góc MCF ( cmt)

   AM = MC (cmt)
  ⇒ΔAME = ΔCMF (c.g.c)

   

  0
  2021-09-06T05:55:03+00:00

  a ΔABC vuông cân tại A ⇒$\left \{ {{AB=AC} \atop {góc ABC=góc ACB=45 độ}} \right.$ 

    ΔAFC vuông tại F ⇒góc FCA = 90 độ – góc FAC 

   lại có góc EAB= 90 độ – góc  FAC 

  ⇒góc FCA = góc EAB
   Xét ΔAEB và ΔAFC có

     góc AEB = góc AFC = 90 độ

              AB = AC  (cmt)

      góc EAB = góc FCA ( cmt)

  ⇒ΔAEB = ΔAFC (ch-gn)

  b ΔAEB = ΔAFC(cmt)⇒AE = FC

  Xét ΔABM và ΔACM có

                 AB = AC(cmt)

       góc ABM = góc ACM (cmt)

                 AM = MC
  ⇒ΔABM = ΔACM(c.g.c)

  ⇒góc AMB = góc AMC
  mà góc AMB + góc AMC = 180 độ (kề bù)

  ⇒góc AMB = góc AMC = 180 độ :2=90 độ

  ⇒AM ⊥ BC
  ΔAMC vuông tại M ⇒góc MAC = 90 độ – góc MCA

                                     góc MAC = 90 độ – 45 độ = 45 độ

  ⇒góc MAC = góc MCA
  ⇒ΔMAC cân tại M

  ⇒MA = MC                                   

  ΔAME vuông tại M ⇒góc MAE = 90 độ – góc MDA

    ΔDFC vuông tại F ⇒góc MCF = 90 độ – góc FDC

  mà góc MDA = góc FDC ( đối đỉnh)
  ⇒góc MAE = góc MCF

   Xét ΔAME và ΔCMF có

               AE  =  FC(cmt)

      góc MAE = góc MCF ( cmt)

               AM = MC (cmt)
  ⇒ΔAME = ΔCMF (c.g.c)
  ΔAME = ΔCMF (cmt)⇒ME = MF
  ⇒ΔMEF cân tại M (1)
  ΔAME = ΔCMF (cmt)
  ⇒góc AME = góc CMF
  mà góc AME + góc EMD = 90 độ

  ⇒góc EMD + góc CMF = 90 độ

  hay  ΔMEF vuông tại M (2)
  Từ (1) và (2) ⇒MEF vuông cân tại M

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )