Cho tam giác ABC vuông tại A; AB=18cm; AC=24cm. Tính AH

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A; AB=18cm; AC=24cm. Tính AH

in progress 0
Quinn 5 tháng 2021-07-16T16:52:12+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:53:14+00:00

  bổ sung đề: cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao, AB=18cm,AC=24 cm.Tính AH

  Xét tam giác ABC vuông tại A,AH:đcao (gt)

  có $\frac{1}{AH^2}$ =$\frac{1}{AB^2}+\frac{1}{AC^2}$ (đlý 2-HTL)

  hay $\frac{1}{AH^2}$ = $\frac{1}{18^2}+\frac{1}{24^2}$

  ⇒ $\frac{1}{AH^2}$ = $\frac{1}{324}+\frac{1}{576}$

  ⇒ $\frac{1}{AH^2}$ = $\frac{25}{5184}$ 

  ⇒ AH²=$\frac{5184}{25}$ 

  ⇒ AH=$\sqrt[]{\frac{5184}{25}}$ 

  ⇒ AH=$\frac{72}{5}$ 

  ⇒ AH=14,4 (cm)

  0
  2021-07-16T16:53:59+00:00

  Đáp án:

    $\text{ Δ ABC vuông tại A }$

  $\text{ – ÁP dụng hệ thức lượng , ta có : }$

  $\dfrac{1}{AH^2} = \dfrac{1}{AB^2} + \dfrac{1}{AC^2}$

  $⇒\dfrac{1}{AH^2} = \dfrac{1}{18^2} + \dfrac{1}{24^2}$

  $⇒\dfrac{1}{AH^2} = \dfrac{1}{324} + \dfrac{1}{576}$

  $⇒\dfrac{1}{AH^2} = \dfrac{576}{186624} + \dfrac{324}{186624}$

  $⇒ \dfrac{1}{AH^2} = \dfrac{25}{5184}$

  $⇒ AH^2 = \dfrac{5184}{25}$

  $⇒ AH = 14,4$(cm)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )